UPITNIK

Poštovani,
Specijalisti i specijalizanti fizikalne medicine I rehabilitacije, doktori medicine I članovi rehabilitacionog tima,

U okviru medicine zasnovane na dokazima, neophodne su kontinuirane edukacije za oblasti koje Vi smatrate značajnim. Interesuje nas Vaše mišljenje o potrebi usvajanja novih informacija i terapijskih vodiča za oblast Fizikalne medicine I rehabilitacije, pa smo formirali ovaj upitnik.
Kao što je poznato, razvoj Fizikalne medicine I rehabilitacije je doveo do unapređenja istraživačkog rada, uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju, razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike I sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, kontrolu okoline I povećanje mobilnosti. Ponovo je postalo aktuelno pitanje ”ko je specijalista fizikalne medicine I rehabilitacije, šta on zna, čime se bavi I šta on može da ponudi ljudima sa ograničenom aktivnošću I učešćem I kakva je društvena korist njegovog znanja I rada. Potrebno je promovisati ulogu I mesto kao I sve prednosti koje rehabilitacija ima u vezi sa poboljšanjem kvaliuteta života ljudi sa onesposobljenjem. To se može postići obezbeđivanjem institucija sa sveobuhvatnim rehabilitacionim metodama I promocijom timskog rada sa specijalistom fizikalne medicine I rehabilitacije kao liderom. Za ovu ulogu je neophodna adekvatna kontinuirana edukacija ne samo specijalista fizikalne medicine I rehabilitacije, nego svih članova rehabilitacionog tima.
Upitnik, koji bi trebalo da popunite u okviru istraživanja, je anoniman.

Unapred se zahvaljujemo na Vašoj saradnji i razumevanju.

Molimo Vas da odaberete odgovarajući odgovor na sledeća pitanja.

 1. Vaša starosna grupa?

  <25
  26-35
  36-45
  46-55
  56-65
  >65

 2. Vaš pol?
 3. Vaš stepen obrazovanja?


 4. Koje je Vaše mesto zaposlenja? 5. Koliko dugo radite kao doktor/član tima za rehabilitaciju?


 6. Koliko pacijenata imate u toku jednog radnog dana?

 7. Postoji mnogo različitih načina za redovno unapređenje znanja i praćenja novih informacija i saznanja iz oblasti Fizikalne medicine I rehabilitacije. Molimo Vas da se izjasnite koji od pomenutih oblika kontinuirane medicinske edukacije (KME) preferirate.

    Uopšte se ne slažem Delimično se slažem Niti se slažem niti se ne slažem Delimično se slažem Slažem se u potpunosti
  Stručni sastanci Vašeg udruženja specijalista ili medicinske Asocijacije

  Kraći (4-časovni) seminari sa pokrićem jedne konkretne teme

  Višednevni kursevi (2-3 dana)
  Kongresi

  Časopisi/Referentni tekstovi/Pretraga literatura i baza podataka

  Događaji sponzorisani od strane farmaceutskih kompanija

  Webinar-i (konferencije putem Interneta)

  Individualno organizovani trening programi


 8. Postoji više različitih edukativnih modela koji se koriste za potrebe kontinuirane medicinske edukacije (KME). Molimo Vas da se izjasnite koji od pomenutih modela kontinuirane medicinske edukacije (KME) preferirate.
    Uopšte se ne slažem Delimično se slažem Niti se slažem niti se ne slažem Delimično se slažem Slažem se u potpunosti
  Predavanje u velikim grupama

  Interaktivne sesije u malim grupama

  Demonstracije proceduralnih tehnika

  Interaktivni kompjuterski programi

  Časopisi ili Internet tekstovi sa testovima

  Individualno organizovane KME


 9. Koji su najveći razlozi Vašeg učestovanja u KME? Odaberite najviše tri odgovora, rangirajući ih opadajući po značaju brojevima 1, 2 i 3
  Praćenje najnovijih informacija i istraživanja na polju Fizikalne medicine I rehabilitacije
  Polaganje testa za licencu ili njeno obnavljanje
  Upoznavanje i/ili povezivanje sa kolegama
  Diskusija slučajeva/pitanja sa ekspertima iz raličitih oblasti
  Kombinovanje odmora/putovanja sa edukacijom

 10. U proteklih 18 meseci da li ste učestvovali u nekoj od navedenih profesionalnih edukacija i kako biste ocenili značaj tih aktivnosti na Vaša zdravstvena znanja i praksu?
 11. Aktivnost

  Učešće

  DA         NE

  Bez značaja

  Mali značaj

  Umereni značaj

  Izuzetan značaj

  Kursevi/radionice

  Edukacione konferencije

  Kongresi/simpozijumi

  Učešće preko društvenih mreža doktora (network)

  Rad sa mentorima

  Individualno ili kolaborativno istraživanje tema od značaja u okviru naučnih baza podataka


 12. U proteklih 18 meseci, da li ste učestvovali u nekom od sledećih individualnih pristupa edukaciji i koji je značaj tih aktivnosti na Vaša znanja u rehabilitaciji i praksi?

  Aktivnost

  Učešće

  DA         NE

  Bez značaja

  Mali značaj

  Umereni značaj

  Izuzetan značaj

  Čitanje profesionalne literature (časopisi, publikacije zasnovane na dokazima, doktorske teze)

  Neformalni razgovori sa kolegama o problemima sprovođenja adekvatne rehabiloitacije


 13. Molimo Vas ocenite značaj sledećih faktora u Vašoj odluci resertifikacije u Vašoj oblasti:

    Nebitno Manje bitno Nema uticaja Bitno Veoma bitno
  Neophodno mi je za bolničke privilegije

  Neophodno mi je za rad u praksi

  Neophodno mi je za licencu

  Dokazati stručnost u mojoj oblasti

  Dokazati da je moje znanje savremeno

  Dokazati moju kompetenciju u struci u sprovođenju rehabilitacije pacijenata


 14. Molimo Vas ocenite značaj sledećih faktora u Vašoj odluci resertifikacije u Vašoj oblasti:

    Potpuno netačno Delimično netačno Nemam mišljenje Delimično tačno Potpuno tačno
  Sve u svemu, zadovoljan/na sam svojim poslom

  Osećam da radim značajan posao

  Uredno kontrolišem funkcionalni  status pacijenata u toku procesa rehabilitacije

  Uredno kontrolišem nivo osposbljavanja pacijenata u toku rehabilitacije

  Uredno kontrolišem nivo  oporavka
  Pacijenta u toku rehabilitacije (EMG, EMNG,Evocirani potencijali, TFO, EHO pregled..)

  Pružam podršku i slušam pacijenta i objašnjavam moguće komplikacije nakon  bolesti  ili povrede

  Sprovođenje fizikalne medicine I rehabilitacije kod pacijenata nakon bolesti ili povreda  je važan korak u osposobljavanju pacijenata

  Moji pacijenti će mi više verovati ako pružam savetovanje

  Savetovanje će privući više pacijenata u moju ambulantu

  Osećam da pravim značajnu obrazovnu razliku u životima mojih pacijenata

  Ako se jako trudim, mogu napredovati sa čak i najtežim i nemotivisanim pacijentom

  Doktori u lokalnim zajednicama su dobro poštovani

  Ako je pacijentima u mojoj zajednici neophodno savetovanje, to će me motivisati da to i uradim

  Uveren sam u svoju stručnost da pacijentima koji su na rehabilitaciji pružim najbolje informacije o posledicama bolesti/povrede  i rehabilitaciji

  Uveren sam da mogu da se organizujem tako da imam dovoljno vremena za pružanje saveta pacijentima na rehabilitaciji

  U potpunosti sam edukovan o mogućnostima nastanka onesposobljenosti nakon preležane bolesti/povrede

  Postoji stalni nedostatak vremena za individualnu posvećenost

  Postoji stalni nedostatak privatnosti na odelenju/u ambulanti kako bi se razgovaralo o ličnim pitanjima

  Pacijenti koji se nalaze na rehabilitaciji ne žele da razgovaraju sa specijalistima FMR/ članovima rehabilitacionog tima o svojoj bolesti

  Učestvovanje u savetovanju će povećati nivo stresa doktora/članova rehabilitacionog tima


 15. Fizikalna medicina I rehabilitacija je savremnena medicinska disciplina koja treba da promoviše razvoj sledećih oblasti:
 16. Za naredne edukacije koje oblasti ili teme Vas interesuju?  

     

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2013