14. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

TIMSKI RAD U REHABILITACIJI

Subotica, 11 - 14. maj 2014. godine


Rešenjem Zdravstvenog saveta Srbije br. А-1-798/14 od 01. 04. 2014. godine, predavač na Kongresu stiče 15 bodova, za usmenu prezentaciju dobija 13, za poster 11 bodova, a za pasivno učešće 9 bodova

Uvodne strane

Zbornik radova


 TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

MONDORAMA DOO NIS
DUSANOV BAZAR LOK.216
18000 Nis

Licenca: OTP 290/2010 OD 17.02.2010.
TEL. 018/259-500, 259-501, FAX: 018/293-305
e-mail: office@mondorama.rs
sajt: www.mondorama.rs

ziro racun: 265-4020310000058-19 Raiffeisen banka

 

 


Dobro došli na Četrnaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem
koji se održava od 11 do 14. maja 2014. godine u Subotici

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da Vam, u ime Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije, poželimo da učestvujete na 14. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Subotici od 11 – 14. maja 2014. godine. Kongres se održava pod nazivom: TIMSKI RAD U REHABILITACIJI.

Naši kongresi se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika. Ove godine po prvi put uključeni su i drugi članovi rehabilitacionog tima koji nisu lekari, inženjeri, defektolozi, psiholozi, logopedi, socijalni radnici, fizioterapeuti i radni terapeuti, medicinski tehničari koji rade u rehabilitaciji…

Ovogodišnji Kongres je u organizaciji Udruženja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Srbije. Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće štampani u celini u časopisu „Balneoclimatologia“.

Na Kongresu će biti prezentovani radovi u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija. Takođe će biti organizovano više plenarnih predavanja najeminentnijih predavača iz Srbije i zemalja Evropske Unije, kao i veći broj predavanja po pozivu koja pokrivaju tematske oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije ovog Kongresa.

Pored timskog rada u rehabilitaciji, ove godine očekujemo da čujemo o ulozi specijaliste fizikalne medicine i rehabilitacije u procesu rehabilitacije pacijenata sa teškom fizičkom onesposobljenošću, i sa kompleksnim posebnim potrebama koji zahtevaju pažnju multiprofesionalnog tima vođenog specijalistom FRM.

Teme Novine u fizičkoj aktivnosti i lečenju sportskih povreda kod dece, tretman bolesnika sa hroničnim bolom, rehabilitacija onkoloških bolesnika, kao i nove tehnologije u neurorehabilitaciji zauzeće značajno mesto na kongresu.

Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja, a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije.

Dobro došli na 14. Kongres fizijatara Srbije koji je posvećen timskom radu u rehabilitaciji!

 

                                                                       

Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milica Lazović

 

Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Ivana Petronić - Marković

 

POČASNI ODBOR

Prof. dr Slavica Đukić - Dejanović
Ministar zdravlja Republike Srbije

P
rof.  dr Tomislav Jovanović

Ministar prosvete i naukeRepublike Srbije
Mr sc. dr Periša Simonović

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr Berislav Vekić

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS
Prof. dr Radoje Čolović
, Predsednik SLD

Prof. dr Gordana Nikolić
Prof. dr Krsta Vranić
Prof. Dr Vukašin Mihajlović
Prof. Dr Vladislava Vesović-Potić
Prof. dr Živojin Conić
Prof. dr Zoran Kojović

 

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, predsednik
Prof. dr Milica Lazović, potpredsednik

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska
Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar
Prof. dr Črt Marinček, Slovenija

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Alesandro Guistini, Italia

Prof. dr Aleksandar Đurović

Prof. dr Calogero Foti – Italia

Prof. dr Marina Deljanin Ilić

Prof. dr Lidija Dimitrijević

Prof. dr. Gordana Stefanovski, RS, BiH
Prof. dr Nedima Kapidžić – Bašić, BiH
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prof. dr Jorge Lains, Portugal

Doc. dr. Mirsad Muftić,
BiH

Prof. dr Lidija Dimitrijević
Prof. dr Laslo Švirtlih

Doc. dr Vesna Bokan, Crna Gora

Prof. dr Miodrag Veljković

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik
Prof. dr Ivana Petronić - Marković, podpredsednik
Prim. dr Mirjana Bošković
Ass. dr Mirko Grajić
Prof. dr Gordana Devečerski
Prof. dr Aleksandar Đurović
Prof. dr Ljubica Konstantinović
Prim. dr Ranka Krunić – Protić
Prim. dr Biljana Marjanović
Prof. dr Ivona Stanković
Dr  Željana Škarić - Karanikić
Prof. dr Laslo Švirtlih

 

SEKRETARI   KONGRESA

Mr. sc dr Ranka Krunić - Protić, prim. generalni sekretar

Mr.sc dr Marija Hrković
sekretar

11000 Beograd, Pasterova 2
e-mail:
kongresfizijatara@gmail.com
           
fizijatris@gmail.com  
            http://www.fizijatri.org |
 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 512 112, 512 113, 257 115 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email:
mondorama@beotel.net
Licence OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs

 

ORGANIZATOR


UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE

Vrh strane

TEME KONGRESA

 

 
I             ULOGA FIZIJATRA U KREIRANJU I REALIZACIJI REHABILITACIONOG PROGRAMA

II             TIMSKI RAD U REHABILITACIJI

III            FIZIČKA AKTIVNOST I SPORTSKE POVEDE KOD DECE

IV            HRONIČNI BOL U REHABILITACIJI

V             NEUROLOŠKA REHABILITACIJA (NOVE TEHNOLOGIJE U NEUROREHABILITACIJI)

VI            REHABILITACIJA U ONKOLOGIJI 

VII         SLOBODNE TEME

Plenarna predavanja po temama:

Ivana Petronić – Marković, Aleksandar Đurović, Ljubica Konstantinović, Laslo Švirtlih, Milica Lazović, Gordana Devečerski, Jorge Lions, Črt Marinček, Gülseren Akyüz, Helena Burger, Calogero Foti.

Uvodna predavanja:  Aleksandra Mikov, Dragana Ćirović, Aleksandra Vukomanović, Slaviša Đurđević, Marina Kostić, Bojan Tasić, Slavica Vićentijević, Rapajić, Emilija Dubljanin-Raspopović, Mirjana Kocić, Ksenija Bošković,  Nadica Miljković, Ivona Stanković, Aleksandra Dragin, Snežana Draganac, Dragana Matanović, Mirko Grajić, Miodrag Veljković, Nataša Mujović, Zorica Brdareski, Olivera Ilić – Stojanović, Elizabeta Popova Ramova, Vesna Bokan

Program kongresa

 

 

STRUČNI RAD KONGRESA

 

Registracija učesnika Kongresa i prijem kongresnog materijala obaviće se u holu hotela Galleria od 12:00 sati 11. 05. 2014. godine.

Početak stručnog rada predviđen je za nedelju, 11. 05. 2014. godine u 15:00 časova.

Plenarna, uvodna i usmena saopštenja će se održavati u sali hotela Galleria. Spozorisani simpozijumi će se održavati u istoj sali.

Vreme izlaganja predavanja plenarnih predavanja je do 20 minuta, uvodnih je do 10 minuta, a originalnih saopštenja do 7 minuta. Vreme za pojedinačne diskusije je ograničeno na 3 minuta.

Svi učesnici Kongresa dobiće potvrdu (sertifikat) o učestvovanju u radu Kongresa, kao i sertifikat za prezentaciju rada (usmenu ili poster prezentaciju) ili za uvodno odnosno plenarno predavanje.

Podsećamo da se pasivno učešće na kongresu dokumentuje potvrdom o prisustvu (izdaje tehnički
sekretarijat), a aktivno učešće potvrdom o prisustvu (izdaje sekretarijat) i štampanim sažetkom rada. Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće predavanje po pozivu ili izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim što se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu prezentaciju autoru koji prezentuje rad.

 

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU


NASLOV KONGRESA:
14. KONGRES SPECIJALISTA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE SRBIJE sa međunarodnim učešćem

MESTO ODRŽAVANJA: Subotica, svečano otvaranje – Gradska kuća, radni deo Kongresa - Hotel Galleria, društveni deo Kongresa – Hotel Galleria, smeštaj – Hoteli Galleria, Patria, Glorija.

VREME ODRŽAVANJA: 11 - 14. maj 2014. godine

WEBSITE:
www.fizijatri.org

ZVANIČNI JEZIK
: Srpski i Engleski

 

OBRATITE PAŽNJU:  možete poslati sažetak (istraživanja i/ili priklaza slučaja) ili rad u celini. Obavezno pročitajte uputstvo.

ZAJEDNIČKI DEO UPUTSTVA ZA PISANJE I SLANJE SAŽETKA ISTRAŽIVANJA I
/ ILI PRIKAZA SLUČAJA I RADA U CELINI
● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
Za sve tekstove koristiti stranice A4 formata, margine 4 cm levo i desno, a 5.6 cm gore i dole, font 11, Arial – latinica, prored 1.
Tekst sažetka (istraživanja i/ili prikaza slučaja) treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera u celini (sa naslovom, institucijama, autorima, e-mail adresom i samim sažetkom.
● Sažetak istraživanja i rad u celini moraju da imaju naznačen
: uvod i cilj rada, metode, rezultat, diskusiju i zaključak, ključne reči (od tri do pet).
● Prikaz slučaja je veličine sažetka i mora da ima naznačen: uvod, prikaz slučaja i zaključak, ključne reči (od tri do pet).
Tekst rada u celini mora biti na najviše 3 stranice A4 formata (10000 karaktera ne računajući prazna mesta) sa naslovom (na srpskom i engleskom jeziku), institucijama, autorima, e-mail adresom sve ispred teksta, sažetkom na srpskom jeziku (do 120 reči) sa do 5 ključnih reči, tekst rada sa literaturom i sažetkom na engleskom jeziku – do 120 reči na kraju rada.
Za autore po pozivu: isti način pisanja naslova, autora i institucija, sažetak na srpskom i engleskom jeziku, rad i literatura na ukupno najviše 5 stranica A4 formata.

● Ako pišete u okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Naslov pisati velikim slovima
● Ne navoditi akademske titule autora
● Na navoditi literaturu za sažetke, a za radove obavezno
● Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr: Lazović M, Devečerski G, Veljković M: najviše 1 autor i 4 koautora)

Obavezno navesti broj licence za svakog autora i/ili izlagača rada.

● Institucije pisati u redu ispod imena autora. Ako ih je više, svakom autoru (iza imena) i instituciji (ispred naziva) doznačiti odgovarajući broj u superskriptu. Iza institucija navesti grad u kome je navedena institucija, a iza grada (ako je jedna institucija) ili iza naziva grada iz koje je poslednja navedena institucija navesti državu. Ako su autori (institucije) u različitim državama, iza svakog grada navesti i državu.
● Navesti e-mail adresu ispod institucije

PRIMER:

RANA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OPERISANIM PRELOMOM KUKA
Stojičić S1, Lešić A2, Milošević I2, Vesović - Potić V1
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd
2
Institut za ortopedske bolesti, KCS, Beograd, R. Srbija
stojicic@sezampro.rs

 

● Staviti 1 prazan red između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.

Sam naziv fajla koji se šalje ne sme da sadrži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova. Znači može da se zove recimo sazetak.doc ali nikako sažetak.doc ili сажетак.doc

● ROK: za slanje sažetaka i radova je
07.april 2014. godine

● Sažetke i radove možete slati:
e - mailom:
fizijatris@gmail.com  za sažetke i radove po pozivu
on-line:
http://fizijatri.org za sažetke

Online sažetak

POTVRDA O PRIJEMU SAŽETAKA
Do
10. aprila 2014. godine bićete na e-mail adresu koju ste naveli u sažetku/radu, obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen, a na sajtu će u programu biti objavljen način prezentacije bez obzira da li ste poslali sažetak ili rad.
Sažetak i rad koji je prihvaćen biće štampani u Zborniku radova. Objaviće se samo oni radovi za koje je do 01. maja 2014. godine uplaćena kotizacija ili paket aranžman.

PREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovano na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka. Način prezentacije biće objavljen na web sajtu kongresa posle 20. aprila 2014. godine
Instrukcije za usmenu prezentaciju
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.
Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.

NAGRADE
Najbolja poster prezentacija
Naučni odbor
14. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 14. 05. 2014. god u 10 časova.
Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do 11. maja 2014. godine.

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

DRUŠTVENI PROGRAM
SSvečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom i koktelom dobrodošlice je u nedelju 11. 05. 2014. god. u 18:30 sati u Svečanoj većnici Gradske kuće (Trg slobode 1), a večera dobrodošlice istog dana u Balskoj sali hotela Gallerija u 21:00 sati.
Izlet je u utorak 13.05 2014. godine od 14:00 do 19:30 sati poseta banjskog centra pored Segedina.
Preporuka: Poneti pasoš
Svečana večera u Balskoj sali hotela Gallerija u utorak 13.05. 2014, godine u 21:00 sati.

 

SMEŠTAJ
Hoteli: Galleria (www.galleria-center.com), (Matije Korvina 17), Glorija (www.hotelgloriasubotica.com), (Korzo 10), Patria (www.hotelpatria.rs) (Dimitrija Tucovića 2)

POLOŽAJ, KLIMA I SAOBRAĆAJNE VEZE

Subotica i njena okolina zauzimaju centralni položaj Panonske nizije i opkoljene su Karpatima, Alpima i planinama Balkanskog poluostrva. Subotica leži na kontaktu različitih geomorfoloških celina. Na njenom jugu je Telečka lesna zaravan koja prema severu prelazi u Subotičko-horgošku peščaru. Grad zauzima centralno mesto između Dunava na zapadu i Tise na istoku i predstavlja najizrazitije gradsko sedište između ovih reka.Klima ovog područja je izrazito panonska sa vrlo toplim letima i vrlo hladnim zimama uz malu godišnju količinu taloga

Od različitih vetrova koji dopiru do ovih područja najčešći su severni hladni i zapadni vlažni vetrovi, a posledično ovom klimatu odgovara stepska vegetacija, koja je vremenom zamenjena kulturnom.
 
Naime, Subotica leži na tranzitnom internacionalnom putu E-75, a u njenoj blizini se nalaze dva nejfrekventnija granična prelaza. Danas se preko Horgoša i Kelebije obavlja najveća interakcija putnika i robe, kako drumskim tako i železničkim saobraćajem, što generalno Subotici daje epitet povoljnosti. Na izrazitu povoljnost njenog položaja najviše
utiču saobraćajni faktori, naročito ako se zna da ovaj grad leži na trenutno najvažnijem prostornom-strateškom pravcu Koridoru X.

 

T.A. Mondorama Niš, tel. 018 512 112, 512 113, 257 115
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
e-mail:
mondorama@beotel.net  
Licence OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs  
 

Racun: Raiffeisen banka:
265-4020310000058-19
Maticni broj: 07929552

PIB:101532109

 

Uvodne strane

Zbornik radova

Organizatori

Program kongresa

Opšte informacije o kongresu

Tehnički sekretarijat kongresa

Online sažetak

Prijavni formular

 
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2014