DRUGO OBAVEŠTENJE

12. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

METODOLOŠKI PRISTUPI – REZULTATI I DILEME U REHABILITACIJI

17 – 20. maj 2012. godine
VRNJAČKA BANJA

Kongres je Rešenjem Zdravstvenog saveta Srbije br. A-1-986/12 akreditovan i svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 15 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 13 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 11 bodova, pasivni učesnik Kongresa 9 bodova.
Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima.

 


 TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Beograd: tel. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd,
e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs  

T.A. Mondorama Niš, tel. 018 512 112, 512 113, 257 115
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
e-mail: mondorama@beotel.net  
Licenca OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs  

Dobro došli na Dvanaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem
koji se održava od 17 do 20. maja 2012. godine u Vrnjačkoj Banji
 

Poštovane koleginice i kolege,

Čast nam je da Vam, u ime Udruženja fizijatara Srbije, poželimo da učestvujete na 12. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u Vrnjačkoj Banji od 17 – 20. maja 2012. godine. Kongres se održava pod nazivom: METODOLOŠKI PRISTUPI – REZULTATI I DILEME U REHABILITACIJI

Fizikalna medicina i rehabilitacija je danas jedna od najpozitivnijih i najdinamičnijih oblasti medicine, što je dovelo do razvoja novih metoda rehabilitacije, unapređenja istraživačkog rada i uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju. FMR je dovela do razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, edukaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti. Nove tehnologije dovele su do smanjenja onesposobljenosti, povećanja nezavisnosti, participacije i kvaliteta života hroničnih bolesnika.

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres, kao i raniji, je u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije. Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće štampani u celini u časopisu „Balneoclimatologia“.

Na kongresu će biti prezentovani radovi u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija. Takođe će biti organizovano 5 sesija plenarnih predavanja najeminentnijih predavača iz Srbije i zemalja Evropske Unije, koja pokrivaju različite oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije.

Dobro došli na 12. Kongres fizijatara Srbije posvećen metodološkim pristupima, rezultatima i dilemama u rehabilitaciji!
 

 

 

 


Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milica Lazović

 


Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Ivana Petronić - Marković

 

 

 

POČASNI ODBOR

 

Prof. dr Zoran Stanković
Ministar zdravlja Republike Srbije

P
rof. Žarko Obradović

Ministar prosvete i naukeRepublike Srbije

Mr sc. dr Periša Simonović

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr Radoje Čolović
, Predsednik SLD

Prof. dr Gordana Nikolić


Prof. dr Gordana Popović


Prof. dr Krsta Vranić


Prof. Dr Vukašin Mihajlović


Prof. Dr Vladislava Vesović-Potić


Prof. dr Živojin Conić

Prof. dr Zoran Kojović
 

NAUČNI ODBOR
 

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, predsednik

Prof. dr Milica Lazović, potpredsednik


Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska

Prof. dr Helena Burger, Slovenija


Prof. dr Branislav Bobić


Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar


Prof. dr Črt Marinček, Slovenija


Doc. dr Milisav Čutović


Prof. dr Gordana Devečerski


Prof. dr Alesandro Guistini, Italia


Prof. dr Aleksandar Đurović


Prof. dr Calogero Foti – Italia


Prof. Dr Aleksandar Dimić

Prof. dr Lidija Dimitrijević
 

Prof. dr. Slavica Jandrić, RS, BiH

Prof. dr Nedima Kapidžić – Bašić, BiH

Prof. dr Ljubica Konstantinović

Prof. dr Jorge Lains, Portugal

 

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, podpredsednik

Ass. dr Mirko Grajić

Doc. Dr Snežana Tomašević- Todorović Mr. sc dr

Dejan Stanojević Prof. dr Gordana Devečerski

Doc. dr. Ivona Stanković

Prof. dr Stevan Jović

Prof. dr Ljubica Konstantinović

Doc. Dr Milisav Čutović

Prim. dr Ranka Krunić - Protić

Prim. dr Mirjana Bošković

Dr med sc Mirko Teofilovski

Prof. dr Miodrag Veljković

Dr Željana Škarić - Karanikić

Prof. dr Laslo Švirtlih

 

SEKRETARI KONGRESA

Mr. sc dr Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar

Mr. sc dr Marija Hrković

Prim dr Biljana Marjanović

11000 Beograd, Pasterova 2
e-mail:
fizijatris@gmail.com  
http://www.fizijatri.org

 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs   

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 512 112, 512 113, 257 115 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email: mondorama@
beotel.net
Licence OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs

 


ORGANIZATOR


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE

Vrh strane

TEME KONGRESA

 

 

I. ONESPOSOBLJENOST USLED CENTRALNIH NEUROLOŠKIH DISFUNKCIJA
Moderator: Laslo Švirtlih

Švirtlih L: Motoričke disfunkcije kao uzrok onesposobljenosti nakon oštećenja
centralnog nervnog sistema

Stanković I: Kognitivne disfunkcije kao uzrok onesposobljenosti nakon oštećenja
centralnog nervnog sistema

Veljković M: Disfunkcije autonomnog nervnog sistema kao uzrok onesposobljenosti nakon
oštećenja centralnog nervnog sistema

Stevanović S: Cerebralna disfunkcija kod kranijalnih kontuzija blagog intenziteta

Krunić - Protić R: Merni instrumenti ishoda i algoritamski prikaz kliničkog funkcionalnog testiranja
u nekim neurološkim i neurohirurškim bolestima kod bolesnika sa ranim, akutnim
fiziorehabilitacionim tretmanom

Draganac S: Algoritam kliničkog funkcionalnog testiranja u sekundarnoj fazi rehabilitacije nakon
oštećenja centralnog nervnog sistema 

II. DEFORMITETI KIČME U DECE
Moderator: Ivana Petronić – Marković

Petronić - Marković I: Uzroci nastanka deformiteta kičme u dečjem uzrastu

Demesi - Drljan C: Posturalni status dece predškolskog i ranog školskog uzrasta

Dimitrijević L: Klasifikacija deformiteta kičmenog stuba i kineziterapija

Marjanović B: Značaj sistematskih pregleda u prevenciji deformiteta kičme kod dece

Jandrić S: Modalities of physical therapy in children rehabilitation

Burger H: Place of ICF in rehabilitation of spine deformities in children


 

III. PROCENA I TERAPIJA OBOLJENJA I POVREDA ŠAKE
Moderator: Mirko Grajić

Tomašević S: Karpal tunel sindrom- savremeni dijagnostički i terapijski aspekti

Anđelković S: Hirurški pristup u lečenju povreda šake

Dubljanin - Raspopović E: Komplikacije tokom postoperaivne rehabilitacije fleksornih
tetiva šake

Pavićević - Stojanović M: Rehabilitacija šake posle povrede i operacije fleksornih tetiva

Grajić M: Procena funkcionalnog statusa šake

Foti C.: Importance of using orthosis in rehabilitation after hand injuries

 


 

IV. BOL U REHABILITACIJI
Moderator: Ljubica Konstantinović

Konstantinović Lj: Bol - izazovi u rehabilitaciji

Kocić M: Akutni postraumatski bol u rehabilitaciji

Ilić – Stojanović O: Kompleksni regionalni bolni sindrom

Kanjuh Ž: Miofascijalni bol

Bošković K: Fizikalni agensi u lečenju bola

Berteanu M. Modalities of physical therapy in pain management


 

V. ULOGA MODALITETA FIZIKALNE TERAPIJE I BALNEOKLIMATOLOGIJE U PREVENCIJI
Moderator: Mili
ca Lazović


Lazović M: Značaj modaliteta fizikalne terapije u prevenciji

Čutović M: Uloga balneoklimatologije u prevenciji

Devečerski G: Značaj fizikalne terapije i balneologije u prevenciji osteoporoze

Matanović D: Uloga fizikalne terapije i balneologije u prevenciji osteoartroza

Mujović N: Prevencija i odlaganje egzacerbacija klimatima kod hroničnih plućnih bolesti

Karagulle Z: Talassotherapy current in prevention
 

 

VI RESULTS AND DILEMAS IN REHABILITATION
Moderator: Jorge Lains

Lains J: Comunity based rehabilitation

Stuki G: Place of ICF in rehabilitation of patients with neurological impairments

Giustini A: Interdisciplinary team working in physical and © The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine

Kapidžić - Bašić N: Results and dilemas in rehabilitation of patients with reumatologic diseases

Bender T: Balneological research
 

VII SLOBODNE TEME

 

PROGRAM KONGRESA

POSTER PREZENTACIJE

OBRATITE PAŽNJU:  možete poslati sažetak (istraživanja i/ili priklaza slučaja) ili rad u celini. Obavezno pročitajte uputstvo.

ZAJEDNIČKI DEO UPUTSTVA ZA PISANJE I SLANJE SAŽETKA ISTRAŽIVANJA I
/ ILI PRIKAZA SLUČAJA I RADA U CELINI
● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
Za sve tekstove koristiti stranice A4 formata, margine 4 cm levo i desno, a 5.6 cm gore i dole, font 11, Arial – latinica, prored 1.
Tekst sažetka (istraživanja i/ili prikaza slučaja) treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera u celini (sa naslovom, institucijama, autorima, e-mail adresom i samim sažetkom.
● Sažetak istraživanja i rad u celini moraju da imaju naznačen
: uvod i cilj rada, metode, rezultat, diskusiju i zaključak, ključne reči (od tri do pet).
● Prikaz slučaja je veličine sažetka i mora da ima naznačen: uvod, prikaz slučaja i zaključak, ključne reči (od tri do pet).
Tekst rada u celini mora biti na najviše 3 stranice A4 formata (10000 karaktera ne računajući prazna mesta) sa naslovom (na srpskom i engleskom jeziku), institucijama, autorima, e-mail adresom sve ispred teksta, sažetkom na srpskom jeziku (do 120 reči) sa do 5 ključnih reči, tekst rada sa literaturom i sažetkom na engleskom jeziku – do 120 reči na kraju rada.
Za autore po pozivu: isti način pisanja naslova, autora i institucija, sažetak na srpskom i engleskom jeziku, rad i literatura na ukupno najviše 5 stranica A4 formata.

● Ako pišete u okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Naslov pisati velikim slovima
● Ne navoditi akademske titule autora
● Na navoditi literaturu za sažetke, a za radove obavezno
● Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr: Lazović M, Devečerski G, Veljković M: najviše 1 autor i 4 koautora)

Obavezno navesti broj licence za svakog autora i/ili izlagača rada.

● Institucije pisati u redu ispod imena autora. Ako ih je više, svakom autoru (iza imena) i instituciji (ispred naziva) doznačiti odgovarajući broj u superskriptu. Iza institucija navesti grad u kome je navedena institucija, a iza grada (ako je jedna institucija) ili iza naziva grada iz koje je poslednja navedena institucija navesti državu. Ako su autori (institucije) u različitim državama, iza svakog grada navesti i državu.
● Navesti e-mail adresu ispod institucije

PRIMER:

RANA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OPERISANIM PRELOMOM KUKA
Stojičić S1, Lešić A2, Milošević I2, Vesović - Potić V1
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd
2
Institut za ortopedske bolesti, KCS, Beograd, R. Srbija
stojicic@sezampro.rs


 

● Staviti 1 prazan red između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.

Sam naziv fajla koji se šalje ne sme da sadrži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova. Znači može da se zove recimo sazetak.doc ali nikako sažetak.doc ili сажетак.doc

● ROK: za slanje sažetaka i radova je
10. april 2012. godine

● Sažetke i radove možete slati:
e - mailom:
fizijatris@gmail.com  za sažetke i radove po pozivu
on-line:
http://fizijatri.org za sažetke

Potvrda o prijemu sažetaka
Do
20. aprila 2012. godine bićete na e-mail adresu koju ste naveli u sažetku/radu, obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen, a na sajtu će u programu biti objavljen način prezentacije bez obzira da li ste poslali sažetak ili rad.
Sažetak i rad koji je prihvaćen biće štampani u Zborniku radova.

Online sažetak

 

Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU

 

VAŽNI DATUMI
Prijava učešća i slanje sažetaka i/ili radova do 10. aprila 2012. godine
Potvrda o prijemu do
20. aprila 2012. godinePREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovan
a na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka. Način prezentacije biće objavljen na web sajtu kongresa

Instrukcije za usmenu prezentaciju
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.


NAGRADE

Najbolja poster prezentacija

Naučni odbor
12. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 20.05.2011. god u 10 časova.

Dobitnik nagrade

Dr Dragana Okiljević - Obradović za rad:
UTICAJ STAROSNE DOBI NA ISHOD REHABILITACIJE
Okiljević - Obradović D, Albot M, Ušljebrka J, Uzelac - Kovačević G, Zjalić E, Mihajlović - Agarski V, Putnik G. Specijalna bolnica za neurološka oboljenja i posttraumatska stanja „Dr Borivoje Gnjatić“, Stari Slankamen, R. Srbija

 

Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do
17. maja 2012. godine.

Dobitnik nagrade

Dr Dijana Radović za rad:
KORELACIJA KLINIČKOG I ELEKTROMIONEUROGRAFSKOG NALAZA KOD PACIJENATA SA SINDROMOM KARPALNOG TUNELA. Radović D, Lazović M, Hrković M, Kostić S, Filipović T, Petronić I. Institut za rehabilitaciju, Univerzitetska dečja klinika Tiršova, Beograd, R. Srbija
 IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.


DRUŠTVENI PROGRAM
Svečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom i koktelom dobrodošlice je u četvrtak 1
7. 05. 2012. god. u 18:30 sati, a večera dobrodošlice istog dana u 21:00 sati.
 


                                                                                                                                            Vrh strane

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

  

T.A. Mondorama Beograd: tel. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd,
e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs  

T.A. Mondorama Niš, tel. 018 512 112, 512 113, 257 115
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
e-mail: mondorama@beotel.net  
Licence
OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs  

Racun: Raiffeisen banka:
265-4020310000058-19

Maticni broj: 07929552
PIB:101532109

 

 

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš

Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709, E-mail: medicoline@nadlanu.com

 

                                                                                                                                            Vrh strane

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Detalji sa prethodnog kongresa

Organizatori

Uvodne strane zbornika 2012

Zbornik radova 2012
pdf 2.3 mb


Program kongresa


Teme kongresa

Poster prezentacije

Počasni odbor, organizacioni odbor, sekretari kongresa, sekretarijat kongresa

Opšte informacije o kongresu

Tehnički sekretarijat kongresa

Online sažetak

Prijavni formular

 
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE 2012