DRUGO OBAVEŠTENJE

11. KONGRES FIZIJATARA SRBIJE
sa međunarodnim učešćem

Uvodna reč o zborniku radova

Zbornik radova

Zlatibor, 19 - 22. maj 2011. godine
SB
Čigota

Zlatni sponsor
Richter Gedeon


Kongres je Rešenjem Zdravstvenog saveta Srbije br. A-1-978/11 akreditovan i svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 13 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 11 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 9 bodova, pasivni učesnik Kongresa 7 bodova.
Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima.


 TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

T.A. Mondorama Beograd: tel. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd,
e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs  

T.A. Mondorama Niš, tel. 018 512 112, 512 113, 257 115
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
e-mail: mondorama@beotel.net  
Licenca OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs  

Dobro došli na Jedanaesti kongres fizijatara Srbije
sa međunarodnim učešćem – Zlatibor 2011
 

Poštovane koleginice i kolege,

            Čast nam je da Vam se, u ime Udruženja Fizijatara Srbije, zahvalimo na prihvatanju poziva da učestvujete na 11. Kongresu fizijatara Srbije sa međunarodnim učešćem, koji se održava na Zlatiboru u SB “Čigota” od 19 – 22. maja 2011. godine. Verujem da ćemo na Zlatiboru, planini izuzetne lepote i prijatne klime imati sve uslove za uspešan rad našeg skupa.

Fizikalna medicina i rehabilitacija je danas jedna od najpozitivnijih i najdinamičnijih oblasti medicine, što je dovelo do razvoja novih metoda rehabilitacije, unapređenja istraživačkog rada i uvođenja inovativnih programa u rehabilitaciju. FMR je dovela do razvoja asistivne tehnologije koja se kreće od običnih pomagala do robotike i sofisticiranih elektronskih sistema za stimulaciju, komunikaciju, edukaciju, kontrolu okoline i povećanje mobilnosti. Nove tehnologije dovele su do smanjenja onesposobljenosti,  povećanja nezavisnosti, participacije i kvaliteta života hroničnih bolesnika.

Naši kongresi, koji se održavaju svake godine, tradicionalno okupljaju fizijatre, reumatologe, ortopede, pedijatre, dečije hirurge, neurohirurge, kardiologe, neurologe i druge koji se nalaze u rehabilitacionom timu, sa ciljem da se iznesu i razmene naučna dostignuća, stručne novosti, znanja i iskustva u cilju uvećanja našeg znanja iz oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije i unapređenja zdravlja naših bolesnika.

Ovogodišnji Kongres, kao i raniji, je u organizaciji Udruženja fizijatara Srbije. Svi radovi koji su prošli recenziju naučnog odbora, biće štampani u celini u časopisu „Balneoclimatologia“.

Na kongresu će biti prezentovano 176 radova u vidu usmenih saopštenja i poster prezentacija. Takođe će biti organizovano 5 sesija plenarnih predavanja najeminentnijih predavača iz Srbije i zemalja Evropske Unije, koja pokrivaju različite oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije.

Niz sponzorisanih predavanja i simpozijuma dodatno će proširiti naše kliničko iskustvo i unaprediti naše veštine u rehabilitaciji bolesnih i povređenih.

Dosadašnja pozitivna iskustva u organizaciji kongresa nam garantuju da ćete osvežiti svoja znanja a i dopuniti najnovijim saznanjima iz različitih oblasti rehabilitacije. Takođe smo sigurni da ćete uživati u druženjima i razonodi u širokoj ponudi Zlatibora.

 

Dobro došli na 11. Kongres fizijatara Srbije!

 

 

 


Predsednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milica Lazović

 


Predsednik Naučnog odbora

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić

 

 

 

POČASNI ODBOR

Prof. dr Tomica Milosavljević
Ministar zdravlja Republike Srbije

Božidar Đelić
Ministar nauke Republike Srbije

Doc. dr Nevena Karanović
Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Dr Periša Simonović

Državni sekretar Ministarstva zdravlja RS

Prof. dr Radoje Čolović, Predsednik SLD

Prof. Dr Vukašin Mihajlović


Prof. dr Gordana Nikolić


Prof. der Gordana Popović


Prof. dr Krsta Vranić

Prof. dr. Vukašin Mihajlović

Prof. dr Živojin Conić

Prof. dr Zoran KojovićNAUČNI ODBOR

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, predsednik

Prof. dr Milica Lazović, potpredsednik

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska

Prof. Dr Mihai Berteanu - Rumunija

Prof. dr Helena Burger, Slovenija


Prof. Dr Aleksandar Dimić

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Ešref Bećirović, BiH

Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar

Prof. dr Črt Marinček, Slovenija

Prof. dr Xanthi Michail, Grčka


Doc. Dr Ljubica Konstantinović

Doc. dr Milisav Čutović

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr Alesandro Guistini, Italija

Doc. dr Aleksandar Đurović

Dr Mauro Zampolini - Italija

Prof. dr Dragana Matanović

Prof. dr. Milan Obradović, Crna Gora

Prof. dr Ivana Petronić

Prof. dr Gordana Stefanovski, RS, BiH

Prof. dr Kosta Savić

 

ORGANIZACIONI ODBOR

Prof. dr Milica Lazović, predsednik

Prof. dr Vladislava Vesović - Potić, podpredsednik

Prof. dr. Ksenija Bošković

Doc. dr Milisav Čutović

Ass. dr Mirko Grajić

Prof. dr Gordana Devečerski

Prof. dr. Lidija Dimitrijević

Puk. Dr Aleksandar Đurović


Prof. dr Stevan Jović

Doc. dr Ljubica Konstantinović

Prim. dr Ranka Krunić - Protić


Prim. dr Biljana Marjanović

Prof. dr Ivana Petronić


Dr med sc Mirko Teofilovski

Prof. dr Miodrag Veljković

Dr Željana Karanikić

Prim. dr Dragan Vulović

Prof. dr Laslo Švirtlih

 

SEKRETARI KONGRESA

Mr. sc dr  Ranka Krunić - Protić, generalni sekretar

Dr med sc Olivera Ilić - Stojanović

Mr. sc dr Marija Hrković

11000 Beograd, Pasterova 2
e-mail: fizijatris@gmail.com

http://www.fizijatri.org

 

TEHNIČKI SEKRETERIJAT

T.A. Mondorama Beograd: 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd, e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs   

T.A. Mondorama Niš
tel.
018 512 112, 512 113, 257 115 
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš email: mondorama@
beotel.net
Licence OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs

 


ORGANIZATOR


UDRUŽENJE FIZIJATARA SRBIJE

Vrh strane

TEME KONGRESA

 

I. DEČIJA REHABILITACIJA: TORTIKOLIS
Moderator: L. Dimitrijević
Akyuz G: TORTICOLLIS IN CHILDHOOD
Mikov A i sar: ZNAČAJ DIFERENCIJALNE DIJAGNOZE TORTIKOLISA U DEČJEM UZRASTU
Stevanović S: KONGENITALNI MIŠIĆNI TORTIKOLIS (ETIOLOGIJA, KLINIČKA SLIKA I
DIJAGNOZA)
Dimitrijević L i sar: BENIGNI PAROKSIZMALNI TORTIKOLIS
Petronić I: ULOGA I ZNAČAJ POJEDINIH PROCEDURA U DIJAGNOSTICI TORTIKOLISA
Živković V i sar: KONZERVATIVNI TRETMAN KONGENITALNOG MIŠIĆNOG TORTIKOLISA

 

II. POVREDE SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA
Moderator: V. Vesović – Potić
Vesović – Potić V: POVREDE SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA
Marjanović B: POVREDE SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA – PROBLEM SVAKODNEVNE
PRAKSE NA PRIMARNOM NIVOU
Kocić M: DIJAGNOSTIKA AKUTNIH POVREDA SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA
Tomanović - Vujadinović S i sar: SAVREMENI KONCEPT LEČENJA POVREDA SKOČNOG
ZGLOBA
Teofilovski M i sar: ZNAČAJ PRAVOVREMENE PRIMENE ADEKVATNE ORTOZE U LEČENJU
POVREDA SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA
Burger H. ISF IN PROSTHETICS AND ORTOTICS

 

III. NEUROLOŠKA REHABILITACIJA: MULTIPLA SKLEROZA
Moderator: Švirtlih L
Veljković M: KLINIČKA EVALUACIJA NEUROMOTORNIH DISFUNKCIJA
Krunić – Protić R i sar: ZASTUPLJENOST, SIMPTOMI I VRSTE MULTIPLE SKLEROZE
Draganac S i sar: NOVA DOSTIGNUĆA U ISTRAŽIVANJIMA O MULTIPLOJ SKLEROZI
Stanković I: KINEZITERAPIJA OBOLELIH OD MULTIPLE SKLEROZE
Jović S i sar: TRENING KOGNITIVNIH FUNKCIJA KOD PACIJENATA
SA MULTIPLOM SKLEROZOM
Ksanti Michael: REHABILITATION OF THE GERIATRIC PATIENT

 

IV. PROCENA I TERAPIJA SINDROMA MEKOTKIVNOG REUMATIZMA RAMENA
Moderator: Konstantinović Lj
Konstantinović Lj: ZNAČAJ TESTOVA U NAJČEŠĆIM KLINIČKIM SINDROMIMA RAMENA
Ilić – Stojanović O: SAVREMENE METODE LEČENJA BOLA U RAMENU
Dubljanin – Raspopović E i sar: TERAPIJSKE MOGUĆNOSTI U LEČENJU ADHEZIVNOG KAPSULITISA
Kanjuh Ž i sar: FIZIO-REHABILITACIONE METODE U LEČENJU TENDINITISA RAMENA
Bošković K: "IMPINGMENT" SINDROM RAMENA
Fotti

 

V. KLINIČKA EVIDENCIJA I ISTRAŽIVANJA U REHABILITACIJI
Moderator: Lazović M
Lazović M: KLINIČKA EVIDENCIJA I ISTRAŽIVANJA U REHABILITACIJI
Devečerski i sar: ETIČKI PROBLEMI ISTRAŽIVANJA U REHABILITACIJI
Djurovic A et al: VARIABLES AND EXPERIMENTAL DESIGNS IN THE PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION RESEARCH
Matanović D: INOVACIJE U ISTRAŽIVANJIMA ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA

Kapidžić-Bašić N: KLINIČKA EVALUACIJA U REUMATSKIM BOLESTIMA
Grajić M et al: DOCUMENTATION IN REHABILITATION
Zampolini M: EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS, PHYSICAL AND
© The Serbian Association of Physical and Rehabilitation Medicine SECTION AND BOARD: HISTORY AND
PERSPECTIVES

 

VI SLOBODNE TEME


POSTER PREZENTACIJE - SPISAK RADOVA ODREĐENIH Z A POSTER PREZENTACIJU

 

WORKSHOP/RADIONICE (19 – 22 . maj 2011. godine)
Ako bude zainteresovanih održaće se dve radionice.
Broj polaznika po radionici najviše 30. Cena 2000,00 RSD po radionici.

Teme:
1. Lj. Konstantinović, M. Lazović: Mezoterapija u terapiji bola
2. O. Ilić - Stojanović, S. Branković: Tehnike aplikacije periartikularnih infiltracija u oblicima vanzglobnog degenerativnog reumatizma


Prijave se primaju do popunjavanja predviđenog broja polaznika na fizijatris@gmail.com
sa ličnim, radnim podacima, e-mail adresom i naznakom za koju radionicu je prijava.
Uplata tehničkom sekretarijatu.

Kongres je Rešenjem Zdravstvenog saveta Srbije br. A-1-978/11 akreditovan i
svojim predavanjem na Kongresu predavač stiče 13 bodova, nosilac rada odabranog za usmenu prezentaciju 11 bodova, nosilac rada odabranog za poster prezentaciju 9 bodova, pasivni učesnik Kongresa 7 bodova.
Kongresni odbor će po navedenom kriterijumu dodeliti sertifikate učesnicima.
 

 

OBRATITE PAŽNJU:  možete poslati sažetak ili rad. Obavezno pročitajte uputstvo.

UPUTSTVO ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA
● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
● Tekst sažetka treba da sadrži maksimalno 2500 karaktera u celini (sa naslovom, institucijama, autorima, e-mail adresom i samim sažetkom), prored 1, font 12, Arial – latinica.
● Tekst rada u celini mora biti na najviše 3 stranice A4 formata (10000 karaktera ne računajući prazna mesta) sa naslovom (na srpskom i engleskom jeziku), institucijama, autorima, e-mail adresom sve ispred teksta, sažetkom na srpskom jeziku (do 120 reči) sa do 5 ključnih reči, tekst rada sa literaturom i sažetkom na engleskom jeziku – do 120 reči na kraju rada, prored 1, font 12, Arial – latinica.
● U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Naslov pisati velikim slovima
● Ne navoditi akademske titule autora
● Na navoditi literaturu
za sažetke, a za radove obavezno
● Imena autora: Prezime, inicijal imena pa zarez (npr: Lazović M, Devečerski G, Veljković M:.najviše 1 autor i 5 koautora)

Obavezno navesti broj licence za svakog autora i/ili izlagača rada.

● Institucije pisati u redu ispod imena autora. Ako ih je više, svakom autoru (iza imena) i instituciji (ispred
naziva) doznačiti odgovarajući broj u superskriptu. Iza institucija navesti grad u kome je navedena institucija, a iza grada (ako je jedna institucija) ili iza naziva grada iz koje je poslednja navedena institucija navesti državu. Ako su autori (institucije) u različitim državama, iza svakog grada navesti i državu.
● Navesti e-mail adresu ispod institucije

PRIMER:

RANA REHABILITACIJA BOLESNIKA SA OPERISANIM PRELOMOM KUKA
Stojičić S1, Lešić A2, Milošević I2, Vesović - Potić V1
1
Klinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KCS, Beograd
2
Institut za ortopedske bolesti, KCS, Beograd, R. Srbija
stojicic@sezampro.rs


● Staviti 1 prazan red između imena institucija i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
● Sažetak mora da sadrži naznačen: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
● Za predavače po pozivu: isti način pisanja naslova, autora i institucija, sažetak na srpskom i engleskom jeziku, rad i literatura na ukupno najviše 5 stranica A4 formata, margine 2 cm sa svih strana, prored 1.
Sam naziv fajla koji se šalje ne sme da sadrži slova Č, Ć, Š, Ž, Đ ili ćirilična slova. Znači može da se zove recimo sazetak.doc ali nikako sažetak.doc ili сажетак.doc
● ROK: za slanje sažetaka i radova je
10. april 2011. godine
● Sažetke i radove možete slati:
e - mailom: fizijatris@gmail.com za sažetke i radove po pozivu
on-line: http://fizijatri.org za sažetke

Potvrda o prijemu sažetaka
Do
20. aprila 2011. godine bićete na e-mail adresu koju ste naveli u sažetku/radu, obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen, a na sajtu će u programu biti objavljen način prezentacije bez obzira da li ste poslali sažetak ili rad.
Sažetak i rad koji je prihvaćen biće štampani u Zborniku radova.

Online sažetak

 

Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE O KONGRESU

 

VAŽNI DATUMI
Prijava učešća i slanje sažetaka i/ili radova do 10. aprila 2011. godine
Potvrda o prijemu do
20. aprila 2011. godinePREZENTACIJA RADOVA
Naučni odbor kongresa će selektovati radove za usmenu ili poster prezentaciju. Selekcija radova za prezentaciju biće zasnovan
a na naučnoj vrednosti poslatih sažetaka. Način prezentacije biće objavljen na web sajtu kongresa

Instrukcije za usmenu prezentaciju
U Salama za rad su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru. Predlažemo da vaše prezentacije budu instalirane i testirane najmanje dva sata pre izlaganja.

Instrukcije za poster prezentaciju
Poster mora doneti izlagač lično a ne da bude poslat poštom ranije. Zahtevane dimenzije su 90cm (š) sa 120 cm (h). Na vrhu postera obezbedite naslov rada, kao i imena autora i koautora kao i instituciju iz koje dolaze sa boldovanim slovima veličine 2,5 do 3 cm.


NAGRADE
Najbolja poster prezentacija
Naučni odbor
11. Kongresa fizijatara Srbije dodeliće dve nagrade na ceremoniji zatvaranja Kongresa, 22.05.2011. god u 10 časova.
Najbolji mladi istraživač
Naučni odbor će dodeliti nagradu najboljem mladom istraživaču za naučno istraživački rad na polju fizikalne medicine i rehabilitacije. Kriterijumi za dodelu nagrade: klinički ili eksperimentalni naučno istraživački rad; originalni; kvalitetna usmena prezentacija; manje od 40 godina do
19. maja 2011. godine.


IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.


DRUŠTVENI PROGRAM
Svečano otvaranje kongresa sa umetničkim programom i koktelom dobrodošlice je u četvrtak 19. 05. 2011. god. u 18:30 sati, a večera dobrodošlice istog dana u 21:00 sati.
 


                                                                                                                                            Vrh strane

TEHNIČKI SEKRETARIJAT KONGRESA

  

T.A. Mondorama Beograd: tel. 011 303 59 41, 303 59 51, - Takovska 11 - 11000 Beograd,
e-mail: mondoramabgd@eunet.rs / www.mondorama.rs  

T.A. Mondorama Niš, tel. 018 512 112, 512 113, 257 115
fax: 018 523 400 Dušanov bazar lok 216 -18000 Niš
e-mail: mondorama@beotel.net  
Licence
OTP 290/2010 od 17.02.2010.
www.mondorama.rs  

Racun: Raiffeisen banka:
265-4020310000058-19

Maticni broj: 07929552
PIB:101532109

 

 

Preduzeće za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom MEDICOLINE d.o.o. Rajićeva 36/M Niš

Tel. 018 526-708, fax. 018 526-709, E-mail: medicoline@nadlanu.com

 

                                                                                                                                            Vrh strane

 

PRIJAVNI FORMULAR

 

Detalji sa prethodnog kongresa

Organizatori

Uvodne strane zbornika

Zbornik radova

Program kongresa


Teme kongresa

Poster prezentacije

Počasni odbor, organizacioni odbor, sekretari kongresa, sekretarijat kongresa

Opšte informacije o kongresu

Tehnički sekretarijat kongresa

Online sažetak

Prijavni formular

 
  Pozivi na sastanke SLD

  Pozivi na sastanke SLD DLV

 

 

 

      

NASLOVNA  -  MAPA PREZENTACIJE  -  KONTAKT  MARKETING  -  CREDITS
AKTIVNOSTI  -  NOVOSTI  -  ČLANOVI  -  PRISTUPNICA  -  DOKUMENTACIJA  -  KONGRES  -  REPUBLIČKA KOMISIJA ZA REHABILITACIJU  -  SEKCIJA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
© UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE 2013